top of page

FUNDACJA  AMICUS  CORDIS

Rok założenia 2016.

Fundacja swoją działalność prowadzi w trzech obszarach:

Praca socjalna i pomoc społeczna - wspieranie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wspieranie kadr pomocy i integracji społecznej.

Wspieranie kadr medycznych - wspieranie kadry medycznej i działalność na rzecz rozwoju medycyny i nauk pokrewnych, w szczególności kardiologii i elektrofizjologii,

Wspieranie osób chorych - działalność na rzecz osób chorych i ich rodzin, wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób serca, rehabilitacja osób dotkniętych chorobami układu krążenia

Prowadzimy szkolenia dla kadr pomocy społeczne i integracji społecznej, wspieramy działania w zakresie pracy socjalnej, wspieramy kadr opieki medycznej.

Siedziba Fundacji - Wrocław.

Prowadzimy działalność na terenie całego kraju.

ZAŁOŻYCIELE

DR  KATARZYNA  DELIKOWSKA

Założyciel i Prezes Fundacji

 • Doktor nauk społecznych,

 • Wieloletni wykładowca,

 • Członek Rady ds. Kompetencji - opieka zdrowotna i pomoc społeczna,

 • Trener w zakresie szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej,

 • Wspieranie działalności instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie m.in. organizacji i zarządzania placówką, zarządzania zasobami ludzkimi, realizacji projektów socjalnych, pracy z różnymi kategoriami klientów, organizowania społeczności lokalnych, spółdzielni socjalnych.

 • Publikacje z zakresu pomocy społecznej i pracy socjalnej,

 • Autor programów specjalizacji, szkoleń,

 • Nagroda II Stopnia w kategorii prac doktorskich i habilitacyjnych w XIII Edycji Konkursu na Najlepszą Pracę Badawczą z Zakresu Spółdzielczości.

MGR  AGNIESZKA  ŻEBROWSKA

Założyciel i Wiceprezes Fundacji

 • mgr socjologii,

 • Wieloletni wykładowca,

 • Trener w zakresie kompetencji miękkich, szkoleń dla kadr pomocy i integracji społecznej.

 • Szkolenia w zakresie public relations, zarządzania zasobami ludzkimi, badań społecznych, ewaluacji, diagnozy, zagrożeń cyberprzestrzeni.

 • Wspieranie działalności instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie public relations, badań społecznych, opracowywania strategii lokalnych, budowania partnerstw, organizowania społeczności lokalnych, realizacji projektów socjalnych.

 • Doradca zawodowy,

 • Autor programów specjalizacji, szkoleń,

bottom of page